پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام صدقه، مستحق

اخص

ابن السبیل ( فقه )، عامل صدقات، فقیر ( فقه )، مدیون، مسکین

وابسته

صدقه ( عام )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مستحق صدقه به زیرصفحه مستحق صدقه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 21