پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

روایات درباره ستایش مشاوره و نکوهش خود رأیی و شرایط مستشار و مفاسد مشورت با زن ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 2 صفحه 66

روایات درباره ضرورت تبعیت از مستشار خردمند متقی ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 2 صفحه 69