پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد تماس با بدن غیر مرطوب است.

اعم

مستحبات طهارت، مسح

وابسته

اسباب وضو، حیوان حرام گوشت، خرگوش، خوک، روباه، سگ، مسح خاک بعد از مصافحه با کافر، موش، وضو بعد از مس سگ

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 2 : صفحه 116
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 1 : صفحه 420
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 346، 370
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 148
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 جزء 2 : صفحه 148
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 419
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 24، 135