پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مسرف» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اسراف کننده، مُبَذّر

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

اسراف ( فقه )، اقرار مسرف، وصیت مسرف

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مسرف به زیرصفحه مسرف/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 73
  • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 23 : صفحه 174