پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

آیات درباره نکوهش اسراف و مسرف و تبذیر و مبذّر ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 2 صفحه 188