پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مسنون"واژه زیر را بکار ببرید:

مستحبات ( فقه )