پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مس کننده» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ماس

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

مس ( لمس )، ممسوس