پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اَشهَر: قول دارای شهرت بیشتر.

اگر در یک مسأله دو قول باشد و قائلان هر دو زیاد باشند، ولی یک قول طرفدار بیشتری داشته باشد، به این قول اشهر گفته می‌شود.

تفاوت اشهر با مشهور این است که مشهور در فقه از قوّت بیشتری برخوردار است؛ زیرا در برابر آن قول شاذّ است، بر خلاف اشهر که قول مقابل آن نیز قائلان زیادی دارد ولی قول اشهر دارای قائلان بیشتری می‌باشد (--' شهرت).

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 508

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مشهور ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مشهور فقها

وابسته

اَشْهَر، شهرت ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مشهور ( فقه ) به زیرصفحه مشهور ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 37 : صفحه 333
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 508