پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مصدوم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مجروح ( فقه )

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

ارتثاث، مرگ مصدوم هنگام امداد، نجات مصدوم با قطع عضو