پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"معامله با کلیمی"واژه زیر را بکار ببرید:

معامله با یهودی