پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"معامله (عام) ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

معاملات بالمعنی الاعم