پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «معلّم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آموزگار، استاد

اعم

عالم ( فقه )

اخص

مربی، معلم آداب، معلم ادبیات، معلم اصول دین، معلم حدیث، معلم حساب، معلم حکمت، معلم خط، معلم شعر، معلم طب، معلم عبادت، معلم علوم، معلم فروع دین، معلم فقه، معلم قرآن، معلم منطق

وابسته

اجاره معلم، اجرت تعلیم ( فقه )، ضمان معلِّم، کسب معلّم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه معلّم به زیرصفحه معلّم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 231
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 38 : صفحه 227
  • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 442