پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مغتاب( فاعل)"واژه زیر را بکار ببرید:

غیبت کننده ( فقه )