پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مغمی علیه"واژه زیر را بکار ببرید:

بی هوش