پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مفرد منکّر در سیاق نفی"واژه زیر را بکار ببرید:

نکره در سیاق نفی ( اصول فقه )