پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

منافع مشترک

وابسته

بازار مسلمین، حق سبق بر بازار

منابع

  • الدرالمنضود فی احکام الحدود جلد 3 : صفحه 70
  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 70
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 170، 184
  • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 23 : صفحه 431
  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 102، 403
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 91
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 : صفحه 3463
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 512
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 434