پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مقاومت حربی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

امتناع حربی

اعم

شرایط استحقاق سلب

وابسته

کافر حربی

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 216
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 187