پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ممانعت ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

منع ( فقه )