پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مندوب ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

مستحبات ( فقه )