پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"منصوب امام عادل"واژه زیر را بکار ببرید:

نایب امام ( ع )