پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

منی انسان

وابسته

خروج منی مرد از زن، مرد، منی زن

منابع

  • البیان : صفحه 13
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 219
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه (45-46)
  • مصباح المنهاج-طهارة جلد 3 : صفحه (315-316)
  • منتهی المطلب (ط ج) جلد 3 : صفحه 184
  • نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام جلد 1 : صفحه 98