پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مهمان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ضیف، میهمان

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

آداب مهمانی، احترام مهمان، استخدام مهمان، اعتکاف مهمان، اعلان نجاست خانه، تفحص مهمان، تکلف بر مهمان خوانده، تکلف بر مهمان ناخوانده، تهیه زاد برای مهمان، خالی بودن خانه از مهمان، خلال برای مهمان، دست کشی از خوردن بعد از مهمان، زکات به مهمان، زکات فطره مهمان، سرقت مهمان ( فقه )، شستن دست مهمان، شهادت مهمان، عرضه آب بر مهمان، عرضه غذا بر مهمان، محبت مهمان، مهمانی، ورود مهمان

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مهمان به زیرصفحه مهمان/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 212
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 34 : صفحه 218
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 474
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 397