پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «موارد خمس» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ما یجب فیه الخمس، محل خمس

اعم

احکام خمس، محل ( متعلق )

اخص

زمین انتقالی به ذمی، غوص، گنج، مال مختلط به حرام، معدن، منافع کسب

وابسته

تداخل در عناوین موجب خمس، خمس ( عمل )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه موارد خمس به زیرصفحه موارد خمس/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 65
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 352
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 50
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 5
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29 : صفحه 18، 220، 235، 254
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 107، 139
  • مجله فقه جلد 3 : صفحه 26
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 378