پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، موقف ماموم

وابسته

امامت زن، زن ماموم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه موقف زن ماموم به زیرصفحه موقف زن ماموم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 498