پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «موهوب ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عین موهوبه، مال موهوب، منحول، هبه ( موهوب )

اعم

ارکان هبه، شرایط هبه ( فقه )

وابسته

اتلاف هبه ( فقه )، احکام هبه، بخشش برای حج، بیع هبه، تبدیل هبه، تعیین موهوب، تغییر در هبه، تلف موهوب ( فقه )، زکات غلات موهوب، زکات هبه، زیادی در هبه، عقل متعاقدان، عیب موهوب، قابلیت تملک موهوب، قصد هبه، ملکیّت موهوب، مملوکیت موهوب، نماء موهوب، هبه ( عقد )، هدیه ( عین )

== منابع ==index.php?catid=50

 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 44 : صفحه 109
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 281
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 56
 • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 415
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 484، 760
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 9 : صفحه 143، 162
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 115، 378
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 147
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 229
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 413
 • مصباح الفقاهة جلد 2 : صفحه 67