پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مَحبِس"واژه زیر را بکار ببرید:

زندانی ( فقه )