پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مَحْبوُسُ ( عقوبت )"واژه زیر را بکار ببرید:

زندانی ( فقه )