پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مَذْی

وابسته

انسان ( فقه )، مَذْی حیوان

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مَذْی انسان به زیرصفحه مَذْی انسان/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 304