پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مُبَذّر"واژه زیر را بکار ببرید:

مسرف