پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

آغل
بلد
دکه
راه
فضا
قطب
نهر
چاه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مکان ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اماکن، امکنه ( فقه )، جا، محل ( مکان )، مواضع، موضع

اعم

غیر جاندار

اخص

آخرت ( فقه )، آسمان ( فقه )، آشپز خانه، آغل، بازار، باطن ( فقه )، بطن مَرّ، بلد، بیت الغنا، بیمارستان، تلّ سرخ، تنور، تونل، جزیرة العرب، جزیره، جهات ( فقه )، چاه، چشمه، حرز ( مکان مطمئن )، حریم ( محدوده مکانی )، حمّام، خانقاه، دادگاه ( فقه )، دالان، دکه، دنیا ( فقه )، ذات الصلاصل، راه، ربذه، رواق، زمین ( فقه )، سایبان، سرداب، صفین، فضا، قبر ( فقه )، قبرستان، قطب، قنات ( فقه )، لانه، مجلس خیار، مجلس عروسی، مجلس غنا، مجلس لهو، محل ذبح، محل نحر، مخرج بول و غائط، مستراح، مستقبَل، مکان اقامت، مکان تبعید، مکان تحلل محصور، مکان تحلل مصدود، مکان تسلیم مسلم فیه، مکان تسلیم مکفول، مکان تعریف لقطه، مکان تولد، مکان حنوط، مکان ریزش آب غسل، مکان ریزش آب وضو، مکان سجده تلاوت، مکان سجده سهو، مکان سجده شکر، مکان عمومی، مکان غسل، مکان غصبی، مکان قربانی، مکان قسم، مکان قصر نماز، مکان قضای حج، مکان قطع تلبیه، مکان مقدس، مکان نمازگزار، مکان نیابت حج، مکان های شلوغ، مکان وضو، مکان وقوف در عرفات، مکان وقوف در مشعر، منازل قمر، موته، موقف، مَرز، نهر

وابسته

آمیزش در مکان پوشیده، اباحه مکان، تغلیظ قسم، رد لقطه به مکان التقاط، رد لقیط به مکان التقاط، سرقت از مکان خاص، سرقت از مکان عام، شرکت در مکان اعتکاف، قضاوت در مکان موهن، مقیاس شرعی سفر، نقش زمان و مکان در استنباط

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مکان ( فقه ) به زیرصفحه مکان ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 36 : صفحه 233
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 38 : صفحه 367
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 275، 279، 309
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 599
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 377
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 324