پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مگس» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذباب

اعم

حشرات

وابسته

کشتن حشرات، مردار مگس

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مگس به زیرصفحه مگس/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 280، 281
 • المجموع فی شرح المهذب جلد 9 : صفحه 23
 • المحلی جلد 7 : صفحه 405
 • المختصرالنافع فی فقه الامامیه : صفحه 244
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 212
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 2 : صفحه 160
 • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 751
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 325
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 119
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 367
 • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 339
 • مواهب الجلیل جلد 4 : صفحه 349