پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"میراث ( استحقاق )"واژه زیر را بکار ببرید:

ارث ( استحقاق )