پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نائم ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خوابیده

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

اتلاف نائم، ارتداد نائم، اقرار نائم، ایقاعات نائم، بیع نائم، پوشش عورت نائم، جنایت نائم، رد مغصوب به نائم، رهن نائم، روزه نائم، زکات نائم، زنای نائم، شنیدن آیه سجده از نائم، ضمان نائم، طلاق نائم، عقد نائم، غصب از نائم، قذف نائم، قسم نائم، نذر نائم، وقوف نائم در عرفات، وکالت نائم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نائم ( فقه ) به زیرصفحه نائم ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.