پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نخاع حلال گوشت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

وتین حلال گوشت

اعم

محرمات حلال گوشت

وابسته

حیوان حلال گوشت، قطع نخاع ذبیحه قبل از مرگ

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 309
 • الفقه جلد 76 : صفحه 176
 • المسائل المنتخبة : صفحه 386، 469
 • المهذب البارع جلد 4 : صفحه 215
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 89
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 161
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 3 : صفحه 283
 • توضیح المسائل مراجع جلد 2 : صفحه 527
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 348
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 60
 • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 347