پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ندب ( مستحب )"واژه زیر را بکار ببرید:

مستحبات ( فقه )