پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قربانی، نذر

اخص

نذر قربانی حج
به لحاظ قید:
نذر قربانی مطلق، نذر قربانی مقید

وابسته

چاقی حیوان منذور، عجز ناذر قربانی، قربانی ( عمل )، قربانی منذور، نذر نحر، نذرراه خیر

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 152
 • الفقه جلد 75 : صفحه 142
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 11 : صفحه 353، 354
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 71، 74
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 35 : صفحه 425، 428
 • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 113
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 10 : صفحه 24، 82، 84، 133، 214، 240
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 32 جزء 1 : صفحه 47، 139، 140، 183
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 32گ1 : صفحه 140
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 191
 • عیون الحقائق الناظرة فی تتمة الحدائق الناظرة جلد 2 : صفحه 275، 276، 277
 • عیون الحقائق الناظرة فی تتمة الحدائق الناظرة : صفحه 275
 • غایة المرام فی شرح شرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 513
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 292، 293
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 8 : صفحه 223، 224
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 370، 377
 • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 2 : صفحه 655، 955
 • معجم فقه الجواهر جلد 6 : صفحه 56
 • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 109