پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

اخلال در اذان، نسیان مقدمات نماز

اخص

نسیان بعض فصول اذان، نسیان شرائط اذان

وابسته

اذان، اعاده اذان، نسیان اقامه

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 7 : صفحه 360
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 575
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 197
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 11، 65، 69، 71، 90
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 209
 • کشف اللثام (ط.ج) جلد 3 : صفحه 353، 391
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه (161-163)، 162
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 533، 605
 • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 4 : صفحه 535
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 3 : صفحه (450-451)، 451، 529
 • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 74، (90-93)، 92