پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"نشانه وقف"واژه زیر را بکار ببرید:

علائم وقف