پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نشستن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جلوس ( فقه )، قعود ( فقه )

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

اخص

نشستن بر سفره معصیت، نشستن جلوی پدر، نشستن در دکان، نشستن سر سفره، نشستن قبل از دفن میت
به لحاظ جالس:
نشستن خصمان پیش روی قاضی، نشستن قاضی، نشستن کاتب نزد قاضی، نشستن وارد به امر مالک
به لحاظ عبادات:
نشستن امام بین دو خطبه، نشستن امام قبل از خطبه، نشستن بیجا در نماز، نشستن بین اذان و اقامه، نشستن در تعقیبات نماز، نشستن در نماز، نشستن روزه دار در آب
به لحاظ مجلس:
نشستن بر پله ماقبل آخر منبر، نشستن بر حریر، نشستن در جای زن، نشستن در راه عمومی، نشستن در مسجد، نشستن روی قبر
به لحاظ نوع:
تربع، نشستن بر چپ هنگام خوردن

وابسته

استقبال در نشستن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نشستن به زیرصفحه نشستن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 15 : صفحه 262