پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نفسا» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

زائو، زاچ، زاهو، نفساء

اعم

زن ( جنس )، محدث ( فقه )

وابسته

آمیزش با نفسا، اجاره نفسا، احرام نفسا، استظهار نفسا، استمتاع از نفسا، اسلام بعد غسل نفاس، اعتکاف نفسا، تکفین نفسا، توقف نفسا در مسجد، توقف نفسا در مشاهدمشرّفه، تیمم نفسا، جلد نفسا، حایض ( فقه )، حج نفسا، خضاب نفسا، ذبیحه نفسا، ذکر نفسا وقت نماز، رجم نفسا، روزه نفسا، طلاق نفسا، طهارت نفسا وقت نماز، عبادت نفسا، غسل میت نفسا، قرائت قرآن نفسا، قَسْم نفسا، محرمات نفسا، مس قرآن نفسا، مستحبات نفسا، مکروهات نفسا، نفاس ( فقه )، نفقه زوجه نفسا، نماز نفسا، نماز نفسا بر میت، نیم خورده نفسا، وضوی نفسا

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نفسا به زیرصفحه نفسا/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 367
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 154
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 461
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 326