پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نقصان واجبات نماز

وابسته

اعاده نماز، رکعت، زیادی رکعات نماز

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 121
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه 310
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 266
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 155
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 382
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 182