پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، نقصان ( فقه )

وابسته

خیار تبعض صفقه در اجاره، عین مستاجره

منابع

  • الفقه جلد 57 : صفحه (178-180)
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 150
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 39
  • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 53