پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"نقل رأس کافر مقتول"واژه زیر را بکار ببرید:

حمل سر کافر مقتول