پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

در اینکه نماز گزاردن در لباس تهیّه شده از پوست خز صحیح است یا نه، اختلاف است. قول اوّل مشهور بین متأخران است. 15 بنابر قول به جواز، در اینکه جواز آن مشروط به این است که تذکیه) ر تذکیه (شده باشد یا نه اختلاف است. هرچند جواز نمازگزاردن در کرک آن مشروط به تذکیه نیست. 16 خز از حرام گوشتان است؛ 12 هرچند برخی آن نوع از خز را که دندان نیش ندارد، حلال گوشت شمرده‏اند؛ 13 لیکن بنابر قول به حرام گوشت بودن آن نماز خواندن در لباسی که از کرک آن تهیّه شده، صحیح است، به شرط آنکه با کرک خرگوش، روباه و غیر آن از حرام گوشتان آمیخته نباشد. 14

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 454
 2. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 454

اصطلاح‌نامه

اعم

نماز با اجزای حرام گوشت

وابسته

پوست خز، خزّ، کرک حرام گوشت

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 527
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 144
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه (262-263)
 • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 483
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 78
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 86
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 454
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 163
 • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 288، (290-291)