پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نماز با فضلات حیوان

وابسته

حیوان حرام گوشت، شیر حرام گوشت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 144
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 262
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 65
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 282