پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

نماز خواندن رو به روی انسان، مکروه است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 691

اصطلاح‌نامه

اعم

نماز مکروه

وابسته

انسان ( فقه )، نماز مقابل حیوان

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 552
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 139
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 399
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 691
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 267
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 135
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 177
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 478