پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

نماز میت کافر

اخص

نماز میت فطحیه، نماز میت قدریه، نماز میت ناووسیه

وابسته

بدعت گزار ( فقه )، بغات ( فقه )، کافر حکمی ( فقه )، مشروعیت نماز میت بر منافق، مُجَسِّمه، ناصبی ( فقه )، نماز میت کافر کتابی، واقفیه ( فقه )

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 429
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 185
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 8 : صفحه 37
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 79
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 378
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 2 : صفحه 24، 25، 37
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 430
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 404، 424
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 2، 3، 35، 47، 88
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 338
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 165
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 357
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 431، 433، 437
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 241
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 2 : صفحه 781، 782، 813
 • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 133