پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نماز گزار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مصلی(نمازگزار)

اعم

عابد ( فقه )

اخص

نمازگزار جمعه
به لحاظ امام و مأموم:
اقتدا شونده، اقتدا کننده، امام جماعت، ماموم
به لحاظ جنسیت:
زن نمازگزار، نمازگزار مرد
به لحاظ نوع نماز:
قاضی ( نماز قضا )، نمازگزارمیت

وابسته

آروغ نمازگزار، استقبال در نماز، استقرار نماز گزار، اسلام نمازگزار، ایمان نمازگزار، اِخبار نمازگزار، بدن نماز گزار، بلوغ نمازگزار، پوشش نمازگزار، تحمید نمازگزار، تکلم نمازگزار، تکیه نمازگزار، تمییز نمازگزار، جنون نمازگزار، زوال عذر نمازگزار، سلام به نمازگزار، سلام نمازگزار، صباوت نمازگزار، طهارت نمازگزار، عبور از مقابل نمازگزار، لباس نمازگزار، مکان نمازگزار، ممنوعیت نمازگزار جمعه، موقف نماز گزار، نماز ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نماز گزار به زیرصفحه نماز گزار/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 463
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 398