پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نمک» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سبخ، ملح

اعم

خوردنی‌ها، معدن ظاهری

وابسته

آغاز غذا با نمک ( فقه )، احتکار نمک، احیای به تولید نمک، پایان غذا با نمک، تیمم بر نمک، سجده بر نمک، شوری، طهارت نمک با آب، نماز در نمک زار

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نمک به زیرصفحه نمک/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 180
 • الفقه جلد 33 : صفحه 52
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 352
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 5 : صفحه 409
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 14
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 101
 • ریاض المسائل جلد 2 : صفحه 291
 • ریاض المسائل جلد 3 : صفحه 291
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 127، 139
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 483
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 20، 26
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 187
 • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 386