پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زن، نوحه

وابسته

زن نوحه خوان

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 136
  • غنا, موسیقی جلد 3 : صفحه 1715
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 75